Giá trị cốt lõi

Home » Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi 2016-11-06T22:24:24+00:00
  • Sáng tạo: Luôn luôn hướng đến những cái mới và chấp nhận những thay đổi.
  • Khác biệt: Mang lại những giá trị khác biệt cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. Vì sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.
  • Trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực và định hướng.
  • Tôn trọng: tôn trọng bản thân, khách hàng và đối tác.
  • Tiên phong: Tiên phong trong sứ mệnh phục vụ khách hàng, nhà đầu tư.
  • Thấu hiểu: Luôn lắng nghe, công bằng và chia sẻ các quan điểm để cùng nhau phát triển.

HAIPHATLAND

Giá trị cốt lõi
Đánh giá bài viết